Najsympatyczniejszy pies Rudy Śląskiej [REGULAMIN]

Redakcja
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki plebiscytu zatytułowanego "Najsympatyczniejszy Pies Rudy Śląskiej 2012", którego przedmiotem jest wybór najsympatyczniejszego psa, podlegający zasadom określonym w poniższym regulaminie.

§ 1
Postanowienia ogólne

Organizator
Organizatorem Plebiscytu "Najsympatyczniejszy Pies Rudy Śląskiej 2012" zwanego dalej Plebiscytem w serwisie naszemiasto.pl jest „Polskapresse” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, Oddział Prasa Śląska, ul. Baczyńskiego 25 a, 41-203 Sosnowiec.

§ 2
Główne założenia plebiscytu

1. Tematyka Plebiscytu – tematem przewodnim Plebiscytu jest "Najsympatyczniejszy Pies Rudy Śląskiej 2012". Autorzy prac mają za zadanie zaprezentowanie swoich psów w formie fotografii.
2. Głównym założeniem plebiscytu jest zaprezentowanie w serwisie www.rudaslaska.naszemiasto.pl fotografii zwierząt nadesłanych przez użytkowników ww. serwisu internetowego.

§ 3
Warunki plebiscytu określające zasady uczestnictwa

1. Plebiscyt ma charakter otwarty – mogą wziąć w nim udział wszyscy, z wyjątkiem pracowników Polskapresse Sp. z o.o. i spółek zależnych.
2. W Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”), będące użytkownikami portalu naszemiasto.pl (www.naszemiasto.pl). Jest to jednoznaczne z akceptacją regulaminu ww. serwisu i zawartego w nim zapisu o wymogu pełnoletności użytkownika.
3. Każdy z autorów powinien przesłać jedną fotografię, imię zwierzęcia, oraz krótki opis.
5. Technika wykonania prac jest dowolna.
6. Prace w formacie JPG o wymiarach minimum 800x1200 pikseli, maksimum 1200x1600 pikseli, w plikach nie przekraczających 2 MB należy nadsyłać wyłącznie na adres rudaslaska@naszemiasto.pl, w formie załączników do listu elektronicznego z dopiskiem w tytule : „Zgłoszenie do Plebiscytu NaszegoMiasta.pl - Najsympatyczniejszy Pies Rudy Śląskiej 2012”.
7. W treści maila/listu elektronicznego należy podać: Imię zwierzęcia, krótki opis, imię i nazwisko autora.
8. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatora, który nabywa autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac, na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu.
9. Nadesłane prace nie spełniające warunków określonych w regulaminie, nie zostaną zgłoszone do plebiscytu.
10. Ostateczna interpretacja niniejszych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie organizatorowi Plebiscytu.
11. O przyjęciu wysłanych fotografii na Plebiscyt decyduje data nadesłania pracy.
12. Nadesłanie zgłoszenia do plebiscytu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację fotografii, imion, nazwisk i opisów w publikacjach związanych z plebiscytem.
13. Uczestnicy plebiscytu oświadczają, że posiadają prawa autorskie do nadesłanych zdjęć i ponoszą wyłączna odpowiedzialność za naruszenie tych praw.
14. Organizator plebiscytu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawdziwe. W przypadku, gdy takie zgłoszenie zostanie wykryte, Organizator na wniosek osoby zgłoszonej, bądź na podstawie własnej decyzji usunie fotografię i dane osobowe ze strony internetowej plebiscytu i z listy numerów do głosowania.
15. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości zgłoszenia i podanych w nim danych.
16. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii, która może w jakimkolwiek stopniu naruszać przepisy polskiego prawa i ogólnie przyjęte normy moralne.
17. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii niespełniających podstawowych warunków technicznych i merytorycznych (niewyraźnych, na których twarz bądź sylwetka są niewidoczne).

§ 4
Terminarz Plebiscytu

Terminarz przebiegu plebiscytu:
• ocena Internautów - od 15.06.2012r. do 6.07.2012r. do godziny 12:00
• ocena za pomocą SMSów - od 15.06.2012r. do 22.06.2012r. do godziny 12:00
• rozstrzygnięcie plebiscytu oraz ogłoszenie wyników – 6.07.2012r. ok. godz.13.00

§ 5
Kwalifikacja prac
1. O zakwalifikowaniu prac do plebiscytu decyduje redakcja serwisu www.naszemiasto.pl.
2. Do plebiscytu mogą zakwalifikować się wyłącznie prace zgodne z warunkami plebiscytu ogłoszonymi w serwisie www.naszemiasto.pl, zawartymi w niniejszym regulaminie.
3. W Plebiscycie z listy wszystkich zgłoszonych zwierzaków, w głosowaniu elektronicznym i SMSowym wybrane zostaną trzy zgłoszenia, które otrzymają największą ilość głosów i na tej podstawie zostaną nagrodzone.

§6
Głosowanie

1. Głosującymi w Konkursie mogą być wszyscy pełnoletni czytelnicy „Dziennika Zachodniego” z wyjątkiem pracowników Organizatora.
2. Każdemu zgłoszeniu zostanie przydzielony numer porządkowy. Kandydaci wraz z przyporządkowanym numerem będą przedstawieni na stronie „zabrze.naszemiasto.pl” w okresie trwania Plebiscytu.
3. Głosować można oddając głos na stronie rudaslaska.naszemiasto.pl lub zakupując e-wydanie dziennika „Dziennik Zachodni” poprzez wysłanie wiadomości SMS na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
4.Jedna osoba może zakupić SMSem dowolną ilość e-wydań w Plebiscycie. Jedno e-wydanie zakupione w Plebiscycie stanowi także jeden głos w Plebiscycie.
5.Zakupione e-wydanie „Dziennika Zachodniego” będzie dostępne na stronie www.edziennikzachodni.pl po aktywacji otrzymanego zwrotnie kodu.
6.Zakup przez głosujących e-wydań w Plebiscycie odbywać się będzie przez wysłanie wiadomości SMS na nr 7155, w treści należy wpisać DZZAPR (kropka lub spacja) oraz numer przypisany wybranemu kandydatowi (np. DZZAPR.55 lub DZZAPR 55). Koszt zakupionego e-wydania wynosi 1,23 zł z VAT . Zakupu e-wydań w ten sposób należy dokonywać od 15.06.2012 od godziny 00.01 do dnia 6.07.2012 r. do godz.11.59
7.Każdy biorący udział w Plebiscycie, kupując SMSem e-wydanie gazety „Dziennik Zachodni” zamawia jednocześnie wiadomości informacyjno-reklamowe organizatora Plebiscytu.
8. Uczestnik plebiscytu poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybrane zgłoszenie, zamawia wiadomość informacyjno-reklamową sponsora plebiscytu i/lub partnerów reklamowych organizatora. Wysyłanie wiadomości może być zablokowane po wysłaniu SMS-a zawierającego słowo "STOP" zamiast opcji głosowania.
9. W trakcie trwania Konkursu każda osoba może przesłać dowolną ilość wiadomości smsowych.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeszkody i utrudnienia techniczne w wysyłaniu i odbieraniu SMS-ów oraz głosowaniu internetowym. Organizator nie weryfikuje danych wskazanych przez osobę biorącą udział w plebiscycie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstałe w powyższym zakresie.

§7
Nagrody:

I nagroda: Zapas karmy dla psa + zabawka
II nagroda: Karma dla psa
III nagroda: Zabawka dla psa

§ 8
Prawa autorskie

1. Fotografie zgłaszane do Plebiscytu muszą być osobistym dziełem osób zgłaszających fotografie i nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
2. Poprzez zgłoszenie fotografii do Plebiscytu zgłaszający udziela Organizatorowi praw do nieodpłatnego wykorzystywania zgłoszonej fotografii na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, wykorzystywania go w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań serwisu www.naszemiasto.pl.
3. Nadesłanie zgłoszenia do plebiscytu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację fotografii, imion, nazwisk i opisów w publikacjach związanych z plebiscytem.
4. Uczestnicy plebiscytu oświadczają, że posiadają prawa autorskie do nadesłanych zdjęć i ponoszą wyłączna odpowiedzialność za naruszenie tych praw.
5. Organizator plebiscytu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawdziwe. W przypadku, gdy takie zgłoszenie zostanie wykryte, Organizator na wniosek osoby zgłoszonej, bądź na podstawie własnej decyzji usunie fotografię i dane osobowe ze strony internetowej plebiscytu i z listy numerów do głosowania.
6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości zgłoszenia i podanych w nim danych.
7. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii, która może w jakimkolwiek stopniu naruszać przepisy polskiego prawa i ogólnie przyjęte normy moralne.
8. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii niespełniających podstawowych warunków technicznych i merytorycznych (niewyraźnych, na których twarz bądź sylwetka są niewidoczne).

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w plebiscycie.

2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.

3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w plebiscycie uczestnik wyraża nadto zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail lub numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.

4. Nadesłanie odpowiedzi oznacza akceptację warunków Plebiscytu i Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatora plebiscytu.

5. Reklamacje dotyczące Plebiscytu mogą być składane wraz z uzasadnieniem na adres Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Śląska ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów uwzględnionych w Plebiscycie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Plebiscytem naruszenia przez Uczestników przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Zwycięzca jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nagrody. Jeśli jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 760 zł, a plebiscyt był organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu takie jak prasa, radio, telewizja, przychód uzyskany przez podatnika w postaci nagrody będzie wolny od podatku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

10. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

11. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

12. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym Dziennika Zachodniego oraz w siedzibie organizatora konkursu, w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 25A.

13. Organizator przewiduje możliwość przedłużenia Plebiscytu oraz zmiany regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez powiadomienia Uczestnika.
15. Osobą nadzorującą plebiscyt ze strony Organizatora jest:
- Olga Wiśniowska
16. Wszystkie wątpliwości dotyczące plebiscytu należy wyjaśniać z powyższą osobą wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres organizatora, bądź e-mail: marketing@dz.com.pl.

Menedżer sportowy - zbawienie czy zło konieczne?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie