Najsympatyczniejszy pies Rudy Śląskiej [REGULAMIN]

Redakcja
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki plebiscytu zatytułowanego "Najsympatyczniejszy Pies Rudy Śląskiej 2012", którego przedmiotem jest wybór najsympatyczniejszego psa, podlegający zasadom określonym w poniższym regulaminie.

§ 1
Postanowienia ogólne

Organizator
Organizatorem Plebiscytu "Najsympatyczniejszy Pies Rudy Śląskiej 2012" zwanego dalej Plebiscytem w serwisie naszemiasto.pl jest „Polskapresse” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, Oddział Prasa Śląska, ul. Baczyńskiego 25 a, 41-203 Sosnowiec.

§ 2
Główne założenia plebiscytu

1. Tematyka Plebiscytu – tematem przewodnim Plebiscytu jest "Najsympatyczniejszy Pies Rudy Śląskiej 2012". Autorzy prac mają za zadanie zaprezentowanie swoich psów w formie fotografii.
2. Głównym założeniem plebiscytu jest zaprezentowanie w serwisie www.rudaslaska.naszemiasto.pl fotografii zwierząt nadesłanych przez użytkowników ww. serwisu internetowego.

§ 3
Warunki plebiscytu określające zasady uczestnictwa

1. Plebiscyt ma charakter otwarty – mogą wziąć w nim udział wszyscy, z wyjątkiem pracowników Polskapresse Sp. z o.o. i spółek zależnych.
2. W Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”), będące użytkownikami portalu naszemiasto.pl (www.naszemiasto.pl). Jest to jednoznaczne z akceptacją regulaminu ww. serwisu i zawartego w nim zapisu o wymogu pełnoletności użytkownika.
3. Każdy z autorów powinien przesłać jedną fotografię, imię zwierzęcia, oraz krótki opis.
5. Technika wykonania prac jest dowolna.
6. Prace w formacie JPG o wymiarach minimum 800x1200 pikseli, maksimum 1200x1600 pikseli, w plikach nie przekraczających 2 MB należy nadsyłać wyłącznie na adres rudaslaska@naszemiasto.pl, w formie załączników do listu elektronicznego z dopiskiem w tytule : „Zgłoszenie do Plebiscytu NaszegoMiasta.pl - Najsympatyczniejszy Pies Rudy Śląskiej 2012”.
7. W treści maila/listu elektronicznego należy podać: Imię zwierzęcia, krótki opis, imię i nazwisko autora.
8. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatora, który nabywa autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac, na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu.
9. Nadesłane prace nie spełniające warunków określonych w regulaminie, nie zostaną zgłoszone do plebiscytu.
10. Ostateczna interpretacja niniejszych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie organizatorowi Plebiscytu.
11. O przyjęciu wysłanych fotografii na Plebiscyt decyduje data nadesłania pracy.
12. Nadesłanie zgłoszenia do plebiscytu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację fotografii, imion, nazwisk i opisów w publikacjach związanych z plebiscytem.
13. Uczestnicy plebiscytu oświadczają, że posiadają prawa autorskie do nadesłanych zdjęć i ponoszą wyłączna odpowiedzialność za naruszenie tych praw.
14. Organizator plebiscytu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawdziwe. W przypadku, gdy takie zgłoszenie zostanie wykryte, Organizator na wniosek osoby zgłoszonej, bądź na podstawie własnej decyzji usunie fotografię i dane osobowe ze strony internetowej plebiscytu i z listy numerów do głosowania.
15. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości zgłoszenia i podanych w nim danych.
16. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii, która może w jakimkolwiek stopniu naruszać przepisy polskiego prawa i ogólnie przyjęte normy moralne.
17. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii niespełniających podstawowych warunków technicznych i merytorycznych (niewyraźnych, na których twarz bądź sylwetka są niewidoczne).

§ 4
Terminarz Plebiscytu

Terminarz przebiegu plebiscytu:
• ocena Internautów - od 15.06.2012r. do 6.07.2012r. do godziny 12:00
• ocena za pomocą SMSów - od 15.06.2012r. do 22.06.2012r. do godziny 12:00
• rozstrzygnięcie plebiscytu oraz ogłoszenie wyników – 6.07.2012r. ok. godz.13.00

§ 5
Kwalifikacja prac
1. O zakwalifikowaniu prac do plebiscytu decyduje redakcja serwisu www.naszemiasto.pl.
2. Do plebiscytu mogą zakwalifikować się wyłącznie prace zgodne z warunkami plebiscytu ogłoszonymi w serwisie www.naszemiasto.pl, zawartymi w niniejszym regulaminie.
3. W Plebiscycie z listy wszystkich zgłoszonych zwierzaków, w głosowaniu elektronicznym i SMSowym wybrane zostaną trzy zgłoszenia, które otrzymają największą ilość głosów i na tej podstawie zostaną nagrodzone.

§6
Głosowanie

1. Głosującymi w Konkursie mogą być wszyscy pełnoletni czytelnicy „Dziennika Zachodniego” z wyjątkiem pracowników Organizatora.
2. Każdemu zgłoszeniu zostanie przydzielony numer porządkowy. Kandydaci wraz z przyporządkowanym numerem będą przedstawieni na stronie „zabrze.naszemiasto.pl” w okresie trwania Plebiscytu.
3. Głosować można oddając głos na stronie rudaslaska.naszemiasto.pl lub zakupując e-wydanie dziennika „Dziennik Zachodni” poprzez wysłanie wiadomości SMS na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
4.Jedna osoba może zakupić SMSem dowolną ilość e-wydań w Plebiscycie. Jedno e-wydanie zakupione w Plebiscycie stanowi także jeden głos w Plebiscycie.
5.Zakupione e-wydanie „Dziennika Zachodniego” będzie dostępne na stronie www.edziennikzachodni.pl po aktywacji otrzymanego zwrotnie kodu.
6.Zakup przez głosujących e-wydań w Plebiscycie odbywać się będzie przez wysłanie wiadomości SMS na nr 7155, w treści należy wpisać DZZAPR (kropka lub spacja) oraz numer przypisany wybranemu kandydatowi (np. DZZAPR.55 lub DZZAPR 55). Koszt zakupionego e-wydania wynosi 1,23 zł z VAT . Zakupu e-wydań w ten sposób należy dokonywać od 15.06.2012 od godziny 00.01 do dnia 6.07.2012 r. do godz.11.59
7.Każdy biorący udział w Plebiscycie, kupując SMSem e-wydanie gazety „Dziennik Zachodni” zamawia jednocześnie wiadomości informacyjno-reklamowe organizatora Plebiscytu.
8. Uczestnik plebiscytu poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybrane zgłoszenie, zamawia wiadomość informacyjno-reklamową sponsora plebiscytu i/lub partnerów reklamowych organizatora. Wysyłanie wiadomości może być zablokowane po wysłaniu SMS-a zawierającego słowo "STOP" zamiast opcji głosowania.
9. W trakcie trwania Konkursu każda osoba może przesłać dowolną ilość wiadomości smsowych.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeszkody i utrudnienia techniczne w wysyłaniu i odbieraniu SMS-ów oraz głosowaniu internetowym. Organizator nie weryfikuje danych wskazanych przez osobę biorącą udział w plebiscycie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstałe w powyższym zakresie.

§7
Nagrody:

I nagroda: Zapas karmy dla psa + zabawka
II nagroda: Karma dla psa
III nagroda: Zabawka dla psa

§ 8
Prawa autorskie

1. Fotografie zgłaszane do Plebiscytu muszą być osobistym dziełem osób zgłaszających fotografie i nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
2. Poprzez zgłoszenie fotografii do Plebiscytu zgłaszający udziela Organizatorowi praw do nieodpłatnego wykorzystywania zgłoszonej fotografii na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, wykorzystywania go w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań serwisu www.naszemiasto.pl.
3. Nadesłanie zgłoszenia do plebiscytu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację fotografii, imion, nazwisk i opisów w publikacjach związanych z plebiscytem.
4. Uczestnicy plebiscytu oświadczają, że posiadają prawa autorskie do nadesłanych zdjęć i ponoszą wyłączna odpowiedzialność za naruszenie tych praw.
5. Organizator plebiscytu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawdziwe. W przypadku, gdy takie zgłoszenie zostanie wykryte, Organizator na wniosek osoby zgłoszonej, bądź na podstawie własnej decyzji usunie fotografię i dane osobowe ze strony internetowej plebiscytu i z listy numerów do głosowania.
6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości zgłoszenia i podanych w nim danych.
7. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii, która może w jakimkolwiek stopniu naruszać przepisy polskiego prawa i ogólnie przyjęte normy moralne.
8. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii niespełniających podstawowych warunków technicznych i merytorycznych (niewyraźnych, na których twarz bądź sylwetka są niewidoczne).

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w plebiscycie.

2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.

3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w plebiscycie uczestnik wyraża nadto zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail lub numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.

4. Nadesłanie odpowiedzi oznacza akceptację warunków Plebiscytu i Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatora plebiscytu.

5. Reklamacje dotyczące Plebiscytu mogą być składane wraz z uzasadnieniem na adres Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Śląska ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów uwzględnionych w Plebiscycie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Plebiscytem naruszenia przez Uczestników przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Zwycięzca jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nagrody. Jeśli jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 760 zł, a plebiscyt był organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu takie jak prasa, radio, telewizja, przychód uzyskany przez podatnika w postaci nagrody będzie wolny od podatku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

10. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

11. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

12. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym Dziennika Zachodniego oraz w siedzibie organizatora konkursu, w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 25A.

13. Organizator przewiduje możliwość przedłużenia Plebiscytu oraz zmiany regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez powiadomienia Uczestnika.
15. Osobą nadzorującą plebiscyt ze strony Organizatora jest:
- Olga Wiśniowska
16. Wszystkie wątpliwości dotyczące plebiscytu należy wyjaśniać z powyższą osobą wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres organizatora, bądź e-mail: marketing@dz.com.pl.

Ile zarabiają reprezentanci Polski ?Najwięcej Szczęsny i Lew

Wideo

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3